دسـت ُ پـآ . دسـت ُ پـآ . دسـت ُ ...

یــا حِــرزَ مَــن لـآ حِــرزَ لَـهُ ...


حســآبی دسـت ُ پــآ گــم کرده بود ...

                     دسـت ُ پـآ گــــم کرده بــود ...

                             دسـت ُ پـآ گــــم کرده بــود ...

دسـت گـــم کردهــ بــود !

از خجـــآلت ؛

       دســت ُ پــآ گـــم کــرده بــود ...


  دســت گــم کردهــ بود ...

[بـآز هــم اعتمـآد بــه نفــس دارمــ کــه پخــش می کنــم ــشان این نوشتــه هآم را]+دســتــآتو قــدم قــدم

       از رو زمیـــــن

             برمیـــدارم

مــث آیــه های قـــرآن

      روی چشمــ ـَم

              میـــذارمـــــ

[تو رآه دیــدن لشکـــر ِ حســین (ع) می ایسته ، یه چیــزی برمیــداره . هی می ایســته...]

پــآشـــو ای شیـــر ِ نــر ِ امـّـ ِ بنیــــن ...

[میخوآیـــن همــه با همــ بگیـــم ؟ کمــک کنیــم بــه آقــآ ! شــآید اینــدفعــه پــآشد خدآ رو چــه دیــدی...]

پــآشــــــــــو ای شیــــر  ِنــــر ِ امــّـــ ِ بنیــــــن ...

دورمـــون لشگـــــر ِ گرگــــآ رو ببیــــن ...

مَــــن بمیــــرم صورتـــت خــآکی شــده ...

[آخــه وقتــی آدمــ از اســب میخــواد بیفــته ؛ دســت داشــته بــآشه ، حــآئل می کنــه ... ولـــی وقتــی دستـــی نیســـت ... انقــد گریــه کــرد امـآم حسیــن (ع) کنــآر ِ بــدن ِ عبــّـآس (ع) ، راوی میگــه نعــره ای که حسیـــن (ع) کنـآر ِ عبــّـآس (ع) زد ، کنـآر ِ هیــچ شهیـــدی نزد...]

مَـــن بمــیـــرم صـورتـــت خــآکــــی شـــده ...

دیــدم از دور چــه جــوری خــوردی زمیـــــن ...

پـــآشـــو ...

خـــدا اون روزو نیــآره بی تـــو مَـــن زنــده بــآشم ...

چقــَــدَر کـــم شــده قــد ِ رشیــــد ِگــــل دآدآشــم ...


+فــرمودند وقتــی به امـّــ البنــین گفتــن عـُـون ــِتو کشتــن ، گفــت فدآی سـَــر ِ امـآم حسیــن (ع) ! جعفــرتو کشـتن ، فدآ سَــر ِ امــآم حسیــن (ع) ! از امــآم حسیــن (ع) بگــو . گفتــن خـآنوم عبـّـآس (ع) ــَم کشتــنآ . گفــت بــابا میگــم همــه هســتی فدآ ســر ِ امــآم حسیــن (ع) ، از حسیــن (ع) بگــو ! هیــچی نگــو هیــچی ... فقــط از حسیــن (ع) ...

انگــآر بعــد ها که رفــت کنــآر ِ بقیــع ، کنــآر ِ اون چهـآر ِ قبــر نشســت ، تـآزه اون موقـــع فکــر کرد که ایــن بشیــر چی گفــت ؟ گفــت عمــود ؟ بـآورم نمیشــه . محـآله کسـی بتـونه عمــود بزنـــه ...


+رو تــن ِ پـآره ی مشــک مـونده هــنوز جـآی لبــآت ...

دردمـــ اینــه که دآدآشــ ! غــرقه به خــونه ، مژهــ هـآت ...

[تیــر ِ ســه شعــبه ، ســه تا پیــکـآن داره ! فــرودش آســونه امــا ...]زنـــــی دیـــدم که در گــودال می رفــت

پریـــشــآن خــآطـر ُ احــوال مــی رفـــت

گــلـــی گـــــم کردهـــ بــود امـآ بمیــرم

به هـر گــل میرسیــد از حآل می رفــت

پاییزک :)
شیدا
کجا رفتی یهو ؟ ساعت 7 و نیم هستم اگه هستی و خواستی بیا :*

سلام شیدک :دی

من فردا امتحان دارم :/ ایشالا فردا امتحانمو دادم میام :دی شرمنده خب عه :|

شیدا
چزا یهویی رفتی اخه نگرانتم :(

ای جانم فدای تو [...] که نگرانی :دی

اینو دیدی بگو پاک کنم آبروم نره که تو [....] :|:/D:

ناشناس
فوران کردی نه؟ 
بعضی متنات قشنگ بودا آفرین 
البته اگه همش شوخودت نوشته باشی 
ادامه بده...

در چه مورد فوران کردم ؟ :دی

مچکــرم "بــه" جـآن :))))D:
نوشتم کدوما رو خودم نوشتم که ! :]
چعشم ! چون شما میگی "به" جــآنم ! D:

شیدا
میدونی چقد نگرانت شدم دیوونه :|||||

عه پاک کن پاک کن [آیکون خجالت]

الان هستی ؟ ^_^

:))) منو این همه خوشبختی ؟ محــآله ! :]


باشه :]] ولی به تو یکی خجالت نمیاد :/ حرف الکی نزن :/ هار هار هار :/ D:

الـآن هستم ! :))
+خیر سرم فردا امتحان تاریخ دارم :|

صخره
فوق العاده محزون بود 
کجاهاشو خودت نوشتی دخترکم؟

همون اولشو فقط :دی

هااای .
من اینجآیم !
.
.
.
.
تو کجایی .؟!

+ماییم و نوای بی نوایی ! :)

#دیوانه_نوشت_های_بی_مخاطب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان