عـآرفه .

یــا مَــن یَعــلَمـُ مُــرادَ المـُــریـدین ...

 

حس ِ خــوب ینــی یه چــت ِ دونفــره پــُــر از حرفــآی خــوب ... پــُـــر از فهمیدن ــآی قشنـــگ ... که دوســت داری از اونــور ِ چــت بکشیــش اینــور ، بهش بگــی تو وآقعـآ انقــد درکــت بالـآست یا میخوآی مَــنو اذیت کنــی ... :))

 

عـآرفه ی جـآنم ... شنبــه ، آخریــن روز ِ آبـآن ، نازنیــن تریــن روز ِ دنیـآست ... وَ مَــن در پــوستــم نمی گنجــم ، که در مدرســه ، جــوری جلــوی همــه بـا بیخیــآلی ِ عجیــبی در آغــوشت بکشــم کـه انگـآری یک دنیــآست ُ یــک عـآرفه ی دوســت داشتنــی ُ یـک مَــن . وَ یــک خدآیی که فرشتـه های حســودش را آرام می کنــد ُ می گویــد بهشــان : "فرشــته ها نازنیــنم . به دوســت داشتن ِ این موجــود دو پـآی ریــز حســودی نکنیــد . درســت ــَست که عجیــب دوســت دارد قدیســه ـَش را ... ولــی خب خــودم این قدیســه ی نازنیــن را برایش فرستـآدم دیگــر ... و اصــلا" به ایـن هـدف فرستــآدمش که دوستــش داشتــه بـآشند ... و لـآ غیــر ..." و فرشــته ها شــدت می گیــرد گریــه شـآن ... که خــب چرآ کســی نیســت که انـــقدر زیــآد دوســت داشتــه بـآشد مـآرا ... و خدآ هم پـآسخگـو که "خب قطعــاً که شمــآ به اندآزه ی تنهـآ نـآزنین عـآرفه ی دنیـآ ، دوســت داشتنــی نیستیــد ... هـدف ِ مَــن از خلقــت ِ شما پرستــش بود ُ از خلقــت ِ او ، اینکــه دوستــش داشتــه باشــند ..."
تحفــه هـآی تولــدت را کنـآر می گذآرم عـآرفه ی قشنــگم ... مگنــت هـآی دســت سـآز ِ رنگی ... شـآل گردن ِ سبـزآبی ِ بـآفتنی ِ کـآر ِ خودمـــ ... دســت نوشـتــه ... پاکت ِ دست سـآز ... این میـآن ِ جـآی چیزی خالی ـست ... بین ِ این اندک ُ ریزک تحفــه ها ، جـآی چیزی خـآلی ـست ... شـآید بـوسه ای بر گـونه های سرخــت ... شــآید آغـوشی برای بـدن ِ نازنیــنت ... شـآید دســتی برای گرفتــن ِ دست هـآیت (همـانطور که به قــول ِ تو انرژی به آدمــ می دهد) ... شـآید لبخنــدی برای شیــرین زبـآنی هــآیت ... شـآید دلــی برای ضعــف کردن برآیت ... شـآید کتـآبخـآنه ای برای قرآر های ناخودآگاه ُ اتفـآقی ِ 10 دقیــقه ای ِ آنتـرآک ها ... شـآید سری برای پـآیین بودن ُ مطـآلعه کردن ُ (مثلـا"!) ندیـدن ِ مَــن و بعــد مَــن ، بـآلای سـرت ، نوازش ِ موهـآت ، تو ُ یه لبخنــد ... شــآید دلشـوره های چنـد ثـآنیه ای ، وقتــی بـآید بریــم سر ِ کلـآس ولـی بیــرون تو راهــرو کنـآر ِ همیــم ... شـآید تـلـآش هـآیی برای خــوب شدن ِ حـآلت ... شـآید بنفــش تریــن خنـده های تمـآم ِ کهکشـآن ها ؛ خنـده های تـو ... شـآید نگـآه کردنــت از دوووور ؛ جـآیی که حتــی نبیــنی صـآحب نگـآه را ... شـآید حــرف هـآی رنگــیت کمـآنی ـَت ... شـآید لحـن ِ آرامــ  ِ صدآیت ... شـآید دســت در دســت لرزیــدن زیــر ِ بـآران ِ شدیــد در آن سرمـآی حیـآط ... شــآید روزهــ گرفتــن های دوتـآیی ... شـآید نمـآز هایی که با فـآصله از هــم خوآندیــم تا نیــت ِ قربة الی الله ـَش حفــظ شود ... شــآید نمـآز هایی که طـآقت نیـآوردیــمــ که کنـآر ِ همــ نخوآنیــم ... شـآید ... شـآید ... شــآید ها را همــ مَــن میدانمــ هم تو ... و هم همـآنی که گلـه هایم از بـآیدهایی که نشــد را و هم ذوق هـآیم از شـآیدهایی که شد را نزدش بردمـــ ... وَ مَـن را ببخشــ که نمیتـوانم اینهمــه شـآید را ، در کـآدوی تولـدت جـآ دهمــ ... اینهمــه شـآید ِ دوســت داشتنــی را ... اینهمــه شـآید ِ بنفــش را ... و میگــردم بیــن ِ اینهمــه شـآید ِ بنفــش دنبـآل ِ بنفــش ترین ـِشان ... می گـردم ُ می گــردم ... پر از دلهــره ی گم شدنــش ... پر از اضطراب ، که نکنــد برش داشتــه بـآشد برده بـآشد بنفــش تریـن شـآید ِ مَــن را ... همــه جا را به همـ می ریزمــ ... می گردمــ ُ می گردمــ ... پیــدا شـو "خواهشــن" ... پیــدا شـو "تمنــآعــن" ... پیــدا شـو "التمـآســن" ... پیــدا شـو "لطفـــن" ... زآنــو هـآیم را بغـل می کنم ... اشکــ هایم آرامــ راهـ ِ خـود را میـآن ِ گــونه هایم بـآز می کننــد ... و نآگهــآن ... خدایـآ ... بنفــش تریــن شـآیدم پیــدآ شد ... شـآیدی که دنبـآلـش بودمــ پیـدا شد بیــن ِ این همـه شـآیدی که تـک تکـ شان عجیــب دوســت داشتنــی ــَند ... خدآیـآ ... صــدای نفــس هـآیش پیــدآ شد ... یـآ کـآشِـفــَ الضَّــرّ ... مچکــر یک دنیـآ که نگذآشتی بنفــش ترین شـآید را ؛ صـدای نفــس هایش را گمــ کنم ... تو در کنـآر ِ مَنی ... با همـآن لحـن ِ آرام ِ همیشگــی ... با همـآن آرامـش ُ وقـآر ِ همیشــگی ... کنـآر ِ مَنی ... همـآن عـآرفه ی همیشگــی ... وَ تا ابــد جـآویدان ... تولــد ِنـآزنیــن ـَت مبـآرک بنفـش تر از بنفــش ترین شـآیدم ... بـآنو ... موآظــب ِ بنفــش تر از بنفــش تریــن شـآیدم ، و موآظب ِ بنفــش تریــن شـآیدم بـآش ... :)

 

+ایــن پســت فقــط اختصـآص داره به تولــد ِ این نـآزنین و و لـآ غیــر ... :)

یـآعلــی ...

پاییزک :)
شاهین Za
هیچکس مثل یه دوست خوب نمیشه
دوستای خوب خیلی با ارزش هستن
تولد دوست خوبت مبارک

درسته :)

مچکرم :)

فاطمه امینی
.بلاگت عالیه

مرسی :)

حُــســنــا
سَــلام پاییزک جــان:)
تولد دوستتون مُــبارکـــ...!

سلامــ عزیزمــ ... مرسی :)))

+ما هنوز مشتـآق دیدن ِ نوشتـه هایت هستیـم ! :)

حُــســنــا
باعث افتخــاره...!

عزیزی :)
پس بدح دیگر :))

حُــســنــا
چشم...کامل شد،آدرس رو تقدیم می کنم...!

الان الان :))))

حُــســنــا
چَــــــــشم...تا جمعه هفته آینده آدرس رو میدم خدمتتون...!

اوووووَه . من تا اون موقع دق میکنم که :(

حُــســنــا
ببخشید پاییزک جان...یک سوال داشتم...جسارت نمی کنم...رشتتون انسانیه؟خـــــــــــوبه؟

نه چه جسارتی آخه ؟ :))

بله رشتـه ـَم انسانیه .
هر کی یه نظری داره . ولی به نظر ِ من خیلی خوبه . با اینکه هنوز آبانه و حتی یک سوم ِ سال تحصیلی هم نگذشته ، ولی فشار ِ خیلی زیادی رومونه . ولی من دوسش دارم ... چون احساس می کنم اگه انسانی بخونم ، شاید بتونم خیلی کارا بکنم ... خیلی کارایی که حالمو خوب کنن .. و آرزومه انجام دادنشون ... با انسانی حتی میتونم خودمو هم بیشتر بشناسم ... مردمو بیشتر بشناسم ... از همه مهم تر ، خدامو بیشتر بشناسم ..
رشته ی انسانی ، (به نظر ِ من) رشته ی زندگیه ...

حُــســنــا
خــــدا نکنه...:)

:))

حُــســنــا
بَـــله،منم خیلی زیـــــــــــاد این رشته رو دوست دارم...:)

شما هم انسانی میخونی ؟؟ :)) چند سالت است اصلا ؟؟ :)

حُــســنــا
من امسال انتخاب رشته خواهم کَرد...15 ســـالمه...!

عه :))

ایشالا که هر چی که برات بهتره رو انتخاب کنی :))

حُــســنــا
ممنون پاییزک جـــان...من میخوام تجربی بخونم....عُـــلوم رو خیلی دوست دارم...میدونین،وبلاگتون خیلی عـــــــــالیه...من که خیلی دوستش دارمـ...:)

تجربی هم خیلی خوبه :) هر جایی که بتونی کمکی به دینت بکنی ، همونجا بهشته :))

مرسی عزیزم :) این نظر لطفته :)):*

حُــســنــا
ممنون از اینکه به نظراتم پاسُخ میدین...:)

وظیفمه نازنین جان :))

حُــســنــا
میشه لطف کنین و معنای عنوان وبلاگتون رو بهم بگین؟

بنفش ترین پآییــزک ِ دنیا رو میگین ؟ :))) باید هر کدوم رو تعریف کنم خب :))


بنفش که من کلـا بنفــش دوست ! :)) بنفش عشق . وقتـی کسی خـوب باشه حـآلش ، وقتی چیزی محشر ُ فوق العاده باشه ، از نظر ِ من قطعا بنفشه . منم که کوچیـک ِ شما پآییــزک هستم . با توجه به اینکه من چیز نیستم ، پس پاییزکی هستم که خیلی حالش خوبه ... یا حداقل سعی می کنه برای حال ِ خوبش ... برای بنفش شدن ... برای بنفش کردن ِ زندگی ِ بقیه ... پس (در نظر ِ خودم فقط) میشم بنفش ترین پاییزک ِ دنیا ... :))

حُــســنــا
چه قدر عـــــــــــــــــالی...

:))) نظر لطفته عزیزم :))

+کلا بعضی وقتا خیلی گنگ مینویسم ... بعضی دوستام هم میگن :))

حُــســنــا
اتفاقا من همه نوشته هاتون رو دوست دارم...

نظر ِ لطفته گل جونم :) تو قشنگ میخونی ُ نگاهت قشنگه :)

+ببخش دیر جوابتو میدم . دارم یه پست میذارم :)

حُــســنــا
شکست نفسی میفرمایین شُـــما...خواهِـــش می کنم...چقدر خـــــــــوب...

عزیزمی :))

چه خبر حسنا خانوم :)

حُــســنــا
هــیچی سَـــــــــــلامتی پاییزک جــــــــان عزیز...خبر از چه دهَـــم!؟!!خبر از تندی باد؟خبر از سوزانی آفتـــاب یا خبر از دانه های سرد بــَرف!؟!!

:))

خبر از آرامش ِ لانه ات ... خبر از سایه بان سرت ... خبر از آفتاب گرم ُ پالتوی مهربانت :)

حُــســنــا
راستش پاییزک جان...ما به طور کُل این سه مورد،تندی باد و آفتاب و برف رو تجربه می کنیم...یک روز در میان...

واقعا ؟ :))) کجا هستین مگه ؟ :)) چه خوب :))

حُــســنــا
من آذری هستم...:)

عه :) من هم :) چند ِ آذر :)

حُــســنــا
ماه رو عرض نکردم...من دی ماهی ام...بنده منظورم از آذری هستم اینه که آذربایجانی هستم-شرقی(آذربایجان شرقی)

اها :))))

برف خوبه ... باد خوبه ... آفتاب یکم سخته :)) دیگه بارون هم که باشه نور ِ علی نور :)) خوش به حالتون :))

حُــســنــا
بـــارون هم که جای خود داره...شما تهران هستین؟هر سال میرین نمایشگاه کتاب؟

من تهرانم :))

نه والا آرزوشو دارم :)) ولی هر سال نمیتونم برم :))

حُــســنــا
بَـــله...منم کلی کتاب میخوام بگیرم که هیچ کدوم رو نتونستم پیدا کنم:(

:( خب چرا سفارش اینترنتی نمیدی عزیزم ؟ :(

حُــســنــا
من خیلی خیلی عذر میخوام...ببخشین که یک عالمه سوال پرسیدم و وقتتون رو گرفتم...ایشالا هفته خیلی خوبی داشته باشین...شاد و مانا همچو گل،شاد و پیروز همچو بلبل...خداحافظتون پاییزک عزیز!

نه عزیزم این چه حرفیه :) شما هم همینطور :) خدا حافظت عزیزم :)):*

پلاک هفت
متن چت‎هاتون جالب بود..:دی

:))))

زهـرا ...
بک گراندشو :)
ای جانم :)

:))3> عشق است :)

ع . ج
چه خووووبـــــــ، منم آبانیَم D:
15 اِـــــش

عه . :) پساپس مبارک باشه تولدتون :))

ناشناس
اگه عارفه ی خودمون باشه
فک نمیکردم رابطتون انقد قشنگ و نزدیک باشه 
تولدش پساپس مبارک

:))

مچکرم از جانب ِ عارفه :دی

هااای .
من اینجآیم !
.
.
.
.
تو کجایی .؟!

+ماییم و نوای بی نوایی ! :)

#دیوانه_نوشت_های_بی_مخاطب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان